Lasten hyvinvointi on meidän yhteinen asia   
Lasten oikeuksien päivänä 20.11.2009
 

 

 

Ote lainattu Tasavallan presidentin tervehdyksestä;

 

"Lapsuus ja nuoruus ovat elämän tärkeitä aikoja. Hyvän elämän turvaamiseksi jokaisella lapsella on ympäri maailmaa oikeus erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kautta maat ovat lupautuneet toimimaan lasten parhaaksi.

Nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää, ettei lapsia ja nuoria jätetä yksin. Aikuisten tulee tukea lasten hyvää kasvua olemalla läsnä ja kuuntelemalla. Lasten hyvinvointi on meidän yhteinen asia.

Ihmisellä on oikeus olla omanlaisensa ja tulla hyväksytyksi silti samanarvoisena.

Tämä on meille jokaiselle ihmiselle kuuluva etu, mutta se on annettava naapurillekin. Ihmisten erilaisuus on ihmiskunnan rikkaus."

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta, 20. marraskuuta 2009, Lapsen oikeuksien päivänä.

Juhlavuoden pääteemana on kaikkien alle 18-vuotiaiden lasten oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi.

Osallistumisen merkitystä korostaa käynnissä oleva Lapsilla on omat oikeudet -vaikuttamiskampanja. Kampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni aikuinen tuntee lapsen oikeudet ja kokee ne omaksi velvollisuudekseen.
YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 20 vuotta, 20. marraskuuta 2009, Lapsen oikeuksien päivänä.

Linkki sivuille
 

 

Otteita Lapsen oikeuksien sopimuksesta

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi.

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.

5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.

6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan.

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten kasvatuksessa.

23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa.

26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.

27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon.


41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin tämä sopimus, sitä on noudatettava.

42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.

44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen oikeuksien toteutumisesta.

45. Erityisjärjestöillä, UNICEF:illa ja muilla YK:n elimillä on oikeus ja velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa.